Gốc > Tổ chức nhà trường > Ban giám hiệu > Kết quả >

Kiểm tra việc ghi sổ của GVCN và tiến độ vào điểm của GVBM trong tháng 10

   PHÒNG GD&ĐT HOÀI NHƠN              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS TAM QUAN BẮC                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         

                                                                             Tam Quan Bắc, ngày  03  tháng 11 .năm 2017.

BIÊN BẢN KIỂM TRA SỔ GỌI TÊN VÀ GHI ĐIỂM

 NĂM HỌC 2017-2018

 

Họ và tên người  được kiểm tra :  GVCN,GVBM

Họ và tên người kiểm tra : Trịnh Văn Siêm

Chức vụ :       Phó hiệu trưởng

Nội dung :  Kiểm tra việc ghi sổ của GVCN và tiến độ vào điểm của GVBM trong tháng 10

 Lớp

GVCN

Nội dung

Tên GV còn tồn tại

Chữ kí GV còn tồn tại

9a1

Ngọc

- Điểm danh : Kịp thời

- Vào điểm: Hầu hết đảm bảo các con điểm của tháng 10

* Tồn tại: Môn GDCD thiếu cột điểm kiểm tra 45 phút

 

 

 

T. Nga

 

9a2

Lam

- Điểm danh : Kịp thời

- Vào điểm: Hầu hết đảm bảo các con điểm của tháng 10

* Tồn tại: Môn GDCD thiếu cột điểm kiểm tra 45 phút; Điểm kiểm tra miệng môn sinh còn ít (chưa đến 10 con điểm).

 

 

T. Nga, Bảo. Linh

 

9a3

Phượng

- Điểm danh : Kịp thời

- Vào điểm: Hầu hết đảm bảo các con điểm của tháng 10

* Tồn tại: Môn Địa thiếu cột điểm kiểm tra 45 phút; Điểm kiểm tra miệng môn sinh còn ít (chưa đến 10 con điểm).

 

 

Bảo. Linh

 

9A4

Trần Trinh

- Điểm danh : Kịp thời

- Vào điểm: Hầu hết đảm bảo các con điểm của tháng 10

* Tồn tại: Môn Địa thiếu cột điểm kiểm tra 45 phút; Điểm kiểm tra miệng môn sinh còn ít (chưa đến 10 con điểm).

 

 

Bảo. Linh

 

9A5

Tuệ

- Điểm danh : Kịp thời

- Vào điểm: Hầu hết đảm bảo các con điểm của tháng 10

* Tồn tại: Môn Địa thiếu cột điểm kiểm tra 45 phút; Điểm kiểm tra miệng môn sinh còn ít (chưa đến 10 con điểm).

 

 

Bảo. Linh

 

9A6

Lê Trinh

- Điểm danh : Kịp thời

- Vào điểm: Hầu hết đảm bảo các con điểm của tháng 10

* Tồn tại: Môn Địa thiếu cột điểm kiểm tra 45 phút; Điểm kiểm tra miệng môn sinh còn ít (chưa đến 10 con điểm).

 

 

Bảo. Linh

 

8A1

Lợi

- Điểm danh : Kịp thời

- Vào điểm: Hầu hết đảm bảo các con điểm của tháng 10

* Tồn tại: Môn GDCD thiếu cột điểm kiểm tra 45 phút.

 

 

T. Nga

 

8A2

Bảo

- Điểm danh : Kịp thời

- Vào điểm: Hầu hết đảm bảo các con điểm của tháng 10

* Tồn tại: Môn GDCD thiếu cột điểm kiểm tra 45 phút; Văn thiếu cột điểm kiểm tra 15 phút.

 

 

T. Nga, Nở

 

 

8A3

Nở

- Điểm danh : Chưa điểm diện tháng 10

- Vào điểm: Hầu hết đảm bảo các con điểm của tháng 10

* Tồn tại: Môn Toán, GDCD thiếu cột điểm kiểm tra 45 phút; Văn thiếu cột điểm kiểm tra 15 phút.

 

T. Nga, Thành, Nở

 

8A4

Phụ

- Điểm danh : Kịp thời

- Vào điểm: Hầu hết đảm bảo các con điểm của tháng 10

* Tồn tại: Môn GDCD thiếu cột điểm kiểm tra 45 phút.

 

 

T. Nga

 

8A5

Tuyến

- Điểm danh : Kịp thời

- Vào điểm: Hầu hết đảm bảo các con điểm của tháng 10

 

 

8A6

Gấm

- Điểm danh : Kịp thời

- Vào điểm: Hầu hết đảm bảo các con điểm của tháng 10

* Tồn tại: Môn Toán, Địa thiếu cột điểm kiểm tra 45 phút; Văn thiếu cột điểm kiểm tra 15 phút.

 

 

Thành, Bảo, Định

 

8A7

Định

- Điểm danh : Chưa điểm diện tháng 10

- Vào điểm: Hầu hết đảm bảo các con điểm của tháng 10

* Tồn tại: Môn Địa thiếu cột điểm kiểm tra 45 phút; Văn thiếu cột điểm kiểm tra 15 phút.

 

 

Bảo, Định

 

7A1

Trúc Giang

- Điểm danh : Kịp thời

- Vào điểm: Hầu hết đảm bảo các con điểm của tháng 10

* Tồn tại: Môn GDCD, Địa thiếu cột điểm kiểm tra 45 phút. Địa thiếu cột điểm kiểm tra 15 phút ; Môn TD thiếu 2 cột 45 phút; Điểm kiểm tra miệng môn Họa còn ít (chưa đến 10 con điểm).

 

 

N. Nga, Tín, Nhẫn

 

7A2

Bích Hòa

- Điểm danh : Kịp thời

- Vào điểm: Hầu hết đảm bảo các con điểm của tháng 10

* Tồn tại: Môn GDCD, Địa thiếu cột điểm kiểm tra 45 phút. Địa thiếu cột điểm kiểm tra 15 phút ; Môn TD thiếu 2 cột 45 phút.

 

 

N. Nga, Tín

 

7A3

Nguyên

- Điểm danh : Kịp thời

- Vào điểm: Hầu hết đảm bảo các con điểm của tháng 10

* Tồn tại: Môn GDCD, Địa thiếu cột điểm kiểm tra 45 phút. Địa thiếu cột điểm kiểm tra 15 phút ; Môn TD thiếu 2 cột 45 phút; Điểm kiểm tra miệng môn Lí còn ít (chưa đến 10 con điểm).

 

 

N. Nga, Tín, H.Hòa,Nguyên

 

7A4

Tuyết Nga

- Điểm danh : Kịp thời

- Vào điểm: Hầu hết đảm bảo các con điểm của tháng 10

* Tồn tại: Môn GDCD, Địa thiếu cột điểm kiểm tra 45 phút. Địa thiếu cột điểm kiểm tra 15 phút ; Môn thể dục chưa có con điểm nào; Điểm kiểm tra miệng môn Lí, TD còn ít (chưa đến 10 con điểm).

 

T. Nga, Tín, H.Hòa, Nguyên

 

7A5

H. Nga

- Điểm danh : Chưa điểm diện tháng 10

- Vào điểm: Hầu hết đảm bảo các con điểm của tháng 10

* Tồn tại: Môn GDCD, Địa thiếu cột điểm kiểm tra 45 phút. Văn, Địa thiếu cột điểm kiểm tra 15 phút.

H. Nga

N. Nga, T. Nga Tín,

 

7A6

Ngọc Nga

- Điểm danh : Kịp thời

- Vào điểm: Hầu hết đảm bảo các con điểm của tháng 10

* Tồn tại: Môn GDCD thiếu cột điểm kiểm tra 45 phút. Văn thiếu cột điểm kiểm tra 15 phút. Điểm kiểm tra miệng môn Lí còn ít (chưa đến 10 con điểm).

 

N. Nga, T. Nga, Nguyên

 

7A7

Kim Phương

- Điểm danh : Kịp thời

- Vào điểm: Hầu hết đảm bảo các con điểm của tháng 10

* Tồn tại: Môn GDCD, thiếu cột điểm kiểm tra 45 phút. Văn thiếu cột điểm kiểm tra 15 phút. Điểm kiểm tra miệng môn Lí còn ít (chưa đến 10 con điểm).

 

 

Định,  T. Nga

Nguyên

 

7A8

Mai

- Điểm danh : Kịp thời

- Vào điểm: Hầu hết đảm bảo các con điểm của tháng 10

* Tồn tại: Môn GDCD, thiếu cột điểm kiểm tra 45 phút. Văn thiếu cột điểm kiểm tra 15 phút

 

 

Định,  T. Nga

 

6A1

Hùng

- Điểm danh Kịp thời

- Vào điểm : đảm bảo các cột điểm KT trong tháng 10

 

 

6A2

Tâm

- Điểm danh : Kịp thời

- Vào điểm: Hầu hết đảm bảo các con điểm của tháng 10

* Tồn tại: Môn Sinh chưa có con điểm kiểm tra nào. Văn

 

 

Linh

 

6A3

Linh

- Điểm danh : Chưa kịp thời

- Vào điểm : đảm bảo các cột điểm KT trong tháng 10

 

 

6A4

Hiền

- Điểm danh : Chưa điểm diện tháng 10

- Vào điểm : đảm bảo các cột điểm KT trong tháng 10

Hiền

 

 

6A5

Lụa

- Điểm danh : Kịp thời

- Vào điểm: Hầu hết đảm bảo các con điểm của tháng 10

* Tồn tại: Môn Thể dục thiếu 2 cột điểm kiểm tra 45 phút.

 

 

H.Hòa

 

6A6

Vy

- Điểm danh : Kịp thời

- Vào điểm: Hầu hết đảm bảo các con điểm của tháng 10

* Tồn tại: Môn Địa, GDCD, Thể dục thiếu 2 cột điểm kiểm tra 45 phút; Văn thiếu cột điểm kiểm tra 15 phút

 

Tín,

T. Nga, H.Hòa, Nở

 

6A7

Nhị Quang

- Điểm danh : Chưa điểm diện tháng 10

- Vào điểm: Hầu hết đảm bảo các con điểm của tháng 10

* Tồn tại: Môn Địa, GDCD, Thể dục thiếu 2 cột điểm kiểm tra 45 phút; Điểm kiểm tra miệng môn Địa còn ít (10/45 con điểm)..

N.Quang

Tín,

T. Nga, H.Hòa,

 

6A8

Thành

- Điểm danh : Kịp thời

- Vào điểm: Hầu hết đảm bảo các con điểm của tháng 10

* Tồn tại: Môn Địa, GDCD thiếu cột điểm kiểm tra 45 phút.

 

Tín,

T. Nga,

Trúc

 

6A9

Tín

- Điểm danh : Chưa điểm diện tháng 10

- Vào điểm: Hầu hết đảm bảo các con điểm của tháng 10

* Tồn tại: Môn Địa, GDCD thiếu cột điểm kiểm tra 45 phút. Văn, Môn Toán thiếu cột điểm kiểm tra 15 phút; Điểm kiểm tra miệng môn Địa còn ít (10/45 con điểm).

 

Tín,

T. Nga,

Th.Trung

Nhẫn

 

6A10

Trúc

- Điểm danh : Kịp thời

- Vào điểm: Hầu hết đảm bảo các con điểm của tháng 10

* Tồn tại: Môn Địa, GDCD, Văn thiếu cột điểm kiểm tra 45 phút.

 

Tín,

 T. Nga,

Diệu

 

B. ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ XẾP LOẠI :

1. Ưu điểm :  Nhiều GVCN đã hoàn thành công việc rất tốt .

Hầu hết  GVBM đã vào điểm kịp thời .

2. Tồn tại Một số Lớp chưaddieemr diện tháng 10; Một số môn vào điểm chưa kịp thời :

   + Cột KT 45 phút:GDCD, Văn, TD, Địa của 1 số lớp thuộc một số ít GV

  + Cột KT 15 phút: Văn, Toán, của 1 số lớp thuộc một số ít GV

   + Một số môn kiểm tra miệng còn ít:  Lí, Sinh của 1 số lớp thuộc một số ít GV .

  + Thậm chí còn có môn chưa vào con điểm nào như môn Thể dục lớp 7A4

3. Yêu cầu : GVBM vào điểm kịp thời theo qui định của chuyên môn.

                                                                                               PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                                                       Trịnh Văn Siêm


Nhắn tin cho tác giả
Võ Nhật Trường @ 13:49 05/11/2017
Số lượt xem: 62
Số lượt thích: 2 người (Trần Thanh Hòa, Nguyễn Quang Huy)
 
Gửi ý kiến

THCS TAM QUAN BẮC