Tài Nguyên

Chào các bạn

Bạn đến nhà thăm tặng nhau lời chúc
Đừng làm phiền như bãi rác không tên

Ảnh ngẫu nhiên

Ve_cuc_de_ma_dep.flv Bo_tao_hinh_trang_tri_dua_hau.flv Trang_tri_mon_An_Ngon.flv The_la_Tet.flv Nghe_thuat_01.flv NhacThieuNhiHay01.flv NhacVui07.flv Mau_Tim_Tinh_Yeu_2.flv Mau_Tim_Tinh_Yeu.flv Tieng_Viet_con_trong_moi_nguoi.flv THUONG_CA_TIENG_VIET.flv Dad_makes_transforming_dresses.flv Day_chuyen_chan_nuoi_va_dong_goi_trung.flv May_thu_gom_rac_bang_nang_luong_mat.flv Nhung_sang_kien_lam_nong_nghiep.flv Thay_noi_kha_hay__gan_gui.flv Nhung_cau_noi_bat_hu_cua_Bac.flv NHAC_CHE_THUOC_NAM.flv Vo_chong_hon_nhau_o_chu_nhin.flv Bac_ho_voi_nghanh_dien.flv

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  2 khách và 0 thành viên

  Hỗ trợ trực tuyến

  Sắp xếp dữ liệu

  TrangChu  Điểm tuyển sinh vào 10 (2013-2014) trường THCS Tam Quan Bắc

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Trịnh Văn Siêm
  Người gửi: Trịnh Văn Siêm
  Ngày gửi: 09h:54' 18-07-2013
  Dung lượng: 67.5 KB
  Số lượt tải: 4
  Số lượt thích: 0 người
  Trường THCS Tam Quan Bắc ĐIỂM TUYỂN VÀO 10 NĂM HỌC 2013-2014 - LỚP 9A1
  TT HO TEN GIOI NGAYSINH NOI SINH DT LOP THCS KK+UT VAN TOAN ANH TONG
  1 nguyÔn thÞ thïy trang FALSE 12/01/1998 Hoµi Nh¬n - B×nh §Þnh Kinh 9a1 2102 2.5 7.5 8.5 6.0 40.5 "§iÖn - Giái , B¶I ngang" 210609
  2 lª thÞ ty FALSE 18/03/1998 Hoµi Nh¬n - B×nh §Þnh Kinh 9a1 2102 1.0 6.5 8.3 6.5 37.0 §iÖn - Kh¸ 210675
  3 l©m chi t©y TRUE 02/01/1998 Hoµi Nh¬n - B×nh §Þnh Kinh 9a1 2102 1.0 9.0 5.3 6.0 35.5 §iÖn - Kh¸ 210480
  4 trÇn kiÒu diÔm FALSE 20/08/1998 Hoµi Nh¬n - B×nh §Þnh Kinh 9a1 2102 1.0 8.0 5.3 7.0 34.5 Thªu - Kh¸ 210050
  5 phan thÞ h­íng FALSE 21/01/1998 Hoµi Nh¬n - B×nh §Þnh Kinh 9a1 2102 1.0 7.5 5.8 7.0 34.5 Thó y - Kh¸ 210218
  6 vâ nhËt duy TRUE 01/01/1998 Hoµi Nh¬n - B×nh §Þnh Kinh 9a1 2102 1.5 6.0 6.8 7.3 34.3 §iÖn - Giái 210067
  7 trÇn thÞ hiÒn FALSE 20/11/1998 §øc phæ - Qu¶ng Ng·i Kinh 9a1 2102 1.0 7.0 5.8 6.8 33.3 B·I Ngang 210146
  8 bïi trung hiÕu TRUE 01/01/1998 Hoµi Nh¬n - B×nh §Þnh Kinh 9a1 2102 1.0 6.8 5.3 5.8 30.8 §iÖn - Kh¸ 210162
  9 tr­¬ng thÞ thu huyÒn FALSE 01/11/1998 Hoµi Nh¬n - B×nh §Þnh Kinh 9a1 2102 1.0 7.0 5.8 4.0 30.5 Thó y - Kh¸ 210211
  10 nguyÔn thÞ tuyÕt nhung FALSE 24/04/1998 Hoµi Nh¬n - B×nh §Þnh Kinh 9a1 2102 1.0 6.3 5.5 6.0 30.5 Thó y - Kh¸ 210390
  11 lª thÞ thóy an FALSE 18/08/1998 §øc Phæ - Qu¶ng Ng·i Kinh 9a1 2102 1.0 7.0 6.0 3.3 30.3 B·I Ngang 210001
  12 ®µo duy vÜ TRUE 13/09/1998 Hoµi Nh¬n - B×nh §Þnh Kinh 9a1 2102 1.5 5.5 4.8 7.0 29.0 §iÖn - Giái 210705
  13 lª v¨n t©y TRUE 03/09/1998 Hoµi Nh¬n - B×nh §Þnh Kinh 9a1 2102 0.5 7.0 4.0 5.3 27.8 §iÖn - TB 210484
  14 nguyÔn v¨n th«ng TRUE 21/10/1998 Hoµi Nh¬n - B×nh §Þnh Kinh 9a1 2102 0.5 5.0 5.8 4.5 26.5 §iÖn - TB 210545
  15 tr­¬ng thÞ mü duyªn FALSE 10/09/1998 Hoµi Nh¬n - B×nh §Þnh Kinh 9a1 2102 1.0 7.0 2.8 4.8 25.3 Thó y - Kh¸ 210075
  16 lª thóy nh­ FALSE 28/11/1998 Hoµi Nh¬n - B×nh §Þnh Kinh 9a1 2102 1.0 6.3 3.8 3.8 24.8 §iÖn - Kh¸ 210392
  17 nguyÔn thÞ mü hµ FALSE 02/10/1998 Hoµi Nh¬n - B×nh §Þnh Kinh 9a1 2102 1.0 7.0 2.0 5.3 24.3 Thªu - Kh¸ 210109
  18 nguyÔn thµnh léc TRUE 23/09/1998 Hoµi Nh¬n - B×nh §Þnh Kinh 9a1 2102 1.0 7.0 2.3 2.3 21.8 §iÖn - Kh¸ 210278
  19 ph¹m thÞ b¶o trinh FALSE 19/09/1998 Hoµi Nh¬n - B×nh §Þnh Kinh 9a1 2102 1.0 7.0 1.8 3.0 21.5 Thªu - Kh¸ 210629
  20 trÇn thÞ huyÒn trang FALSE 24/10/1998 Hoµi Nh¬n - B×nh §Þnh Kinh 9a1 2102 1.0 6.0 2.0 4.0 21.0 Thó y - Kh¸ 210604
  21 la thÞ ngäc thoa FALSE 23/03/1998 Hoµi Nh¬n - B×nh §Þnh Kinh 9a1 2102 1.0 7.0 2.0 1.3 20.3 §iÖn - Kh¸ 210543
  22 tr­¬ng thÞ ng©n FALSE 10/01/1998 Hoµi Nh¬n - B×nh §Þnh Kinh 9a1 2102 1.0 6.3 1.3 3.5 19.5 §iÖn - Kh¸ 210319
  23 trÇn thÞ minh hiÕu FALSE 16/10/1998 Hoµi Nh¬n - B×nh §Þnh Kinh 9a1 2102 1.0 6.0 1.3 2.3 17.8 Thó y - Kh¸ 210159
  24 ®Æng thanh tïng TRUE 17/07/1998 Hoµi Nh¬n - B×nh §Þnh Kinh 9a1 2102 1.0 5.8 1.3 2.8 17.8 210661
  25 la thÞ th¶o FALSE 04/01/1998 Hoµi Nh¬n - B×nh §Þnh Kinh 9a1 2102 0.5 5.5 0.8 4.0 17.0 May - TB 210509
  26 vâ minh ®«ng TRUE 08/03/1998 Hoµi Nh¬n - B×nh §Þnh Kinh 9a1 2102 1.0 5.5 1.0 1.8 15.8 §iÖn - Kh¸ 210100
  27 ®Æng trÇn s¬n TRUE 15/09/1998 Hoµi Nh¬n - B×nh §Þnh Kinh 9a1 2102 1.0 5.5 0.5 2.0 15.0 Thó y - Kh¸ 210464
  28 tr­¬ng thÞ vi FALSE 30/04/1998 Hoµi Nh¬n - B×nh §Þnh Kinh 9a1 2102 1.0 3.3 1.3 5.0 15.0 Thó y - Kh¸ 210685
  29 lª thÞ tuyÕt FALSE 13/02/1998 Hoµi Nh¬n - B×nh §Þnh Kinh 9a1 2102 1.0 5.0 1.5 0.8 14.8 Thªu - Kh¸ 210658
  30 nguyÔn thÞ kim lÖ FALSE 25/09/1998 Hoµi Nh¬n - B×nh §Þnh Kinh 9a1 2102 1.0 4.5 0.8 3.0 14.5 210253
  31 ®Æng thÞ thu hång FALSE 28/10/1997 Hoµi Nh¬n - B×nh §Þnh Kinh 9a1 2102 1.0 6.0 0.5 0.3 14.3 Thuó y - Kh¸ 210190
  32 trÇn ®øc tr­êng TRUE 17/07/1998 Hoµi Nh¬n - B×nh §Þnh Kinh 9a1 2102 1.0 4.0 1.0 3.0 14.0 §iÖn - Kh¸ 210644
  33 phan thÞ mü sù FALSE 23/09/1998 Hoµi Nh¬n - B×nh §Þnh Kinh 9a1 2102 0.5 5.0 0.8 1.8 13.8 Thªu - TB 210469
  34 trÇn quèc huy TRUE 04/05/1997 Hoµi Nh¬n - B×nh §Þnh Kinh 9a1 2102 1.0 5.0 0.3 1.0 12.5 §iÖn - Kh¸ 210203

  Điểm 5 trở lên
  VĂN 31
  TOÁN 12
  ANH 13
  Trường THCS Tam Quan Bắc ĐIỂM TUYỂN VÀO 10 NĂM HỌC 2013-2014 - LỚP 9A2
  TT HO TEN GIOI NGAYSINH NOI SINH DT LOP THCS KK+UT VAN TOAN ANH TONG
  1 nguyÔn thÞ t×nh FALSE 25/10/1998 Hoµi Nh¬n - B×nh §Þnh Kinh 9a2 2102 2.5 8.0 10.0 9.0 47.5 "§iÖn - Giái, Gi¶I 3 HSG" 210589
  2 vâ thÞ thanh thanh FALSE 01/12/1998 Hoµi Nh¬n - B×nh §Þnh Kinh 9a2 2102 1.5 7.5 7.3 7.0 38.0 Thªu - Giái 210492
  3 hå thÞ mü dung FALSE 11/06/1998 Hoµi Nh¬n - B×nh §Þnh Kinh 9a2 2102 1.0 6.0 7.0 8.3 35.3 Thªu - Kh¸ 210056
  4 nguyÔn thÞ h»ng FALSE 16/12/1998 Hoµi ¢n - B×nh §Þnh Kinh 9a2 2102 1.0 7.5 6.3 6.5 35.0 Thªu - Kh¸ 210129
  5 nghª thÞ mü lÖ FALSE 06/11/1998 Hoµi Nh¬n - B×nh §Þnh Kinh 9a2 2102 1.0 5.5 8.0 6.0 34.0 Thªu - Kh¸ 210254
  6 nguyÔn thÞ thanh huÖ FALSE 31/10/1998 Hoµi Nh¬n - B×nh §Þnh Kinh 9a2 2102 1.5 6.5 7.5 4.3 33.8 Thó y - Giái 210195
  7 nguyÔn v¨n d­¬ng TRUE 08/08/1998 Hoµi Nh¬n - B×nh §Þnh Kinh 9a2 2102 1.5 7.5 5.8 5.0 33.0 §iÖn - Giái 210084
   
  Gửi ý kiến

  THCS TAM QUAN BẮC