Diem Tin hoc 20102011

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Võ Nhật Trường
Người gửi: Võ Nhật Trường (trang riêng)
Ngày gửi: 07h:24' 16-06-2011
Dung lượng: 9.5 MB
Số lượt tải: 8
Số lượt thích: 0 người
TRANG BÌA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
BAÛNG ÑIEÅM
NH: 2010-2011
Lôùp: 6a3
Moân: Tin hoïc HKI HKII CAÛ NAÊM "NÖÕ
(X)" TRANG BÌA
THS: 45 ÑIEÅM HEÄ SOÁ 1 ÑIEÅM HEÄ SOÁ 2 THI TBHK ÑIEÅM HEÄ SOÁ 1 ÑIEÅM HEÄ SOÁ 2 THI TBHK
STT HOÏ VAØ TEÂN M M M 15` 15` 15` 15` 45` 45` 45` 45` 45` M M M 15` 15` 15` 15` 45` 45` 45` 45` 45` STT HOÏ VAØ TEÂN
1 Tröông Coâng AÂu 8.0 8.0 3.5 3.5 8.0 5.8 6.0 6.0 1 Tröông Coâng AÂu
2 Traàn Thò Ngoïc AÙnh 6.0 8.0 5.0 5.0 4.5 6.0 6.8 5.9 5.9 2 Traàn Thò Ngoïc AÙnh
3 Ngoâ Mai Ngoïc Chaâu 8.0 7.0 4.5 6.5 9.0 8.3 7.5 7.5 3 Ngoâ Mai Ngoïc Chaâu
4 Buøi Thanh Danh 9.0 9.0 6.0 6.0 10.0 9.0 8.3 8.3 4 Buøi Thanh Danh
5 Nguyeãn Thò Myõ Dö 8.0 6.0 4.0 3.5 5.0 5.5 5.2 5.2 5 Nguyeãn Thò Myõ Dö
6 La Hoaøng Duy 6.0 9.0 3.5 4.5 9.0 8.0 7.0 7.0 6 La Hoaøng Duy
7 Leâ Thaønh Ñaït 9.0 10.0 6.5 3.5 10.0 8.3 7.7 7.7 7 Leâ Thaønh Ñaït
8 Traàn Quoác Ñaït 9.0 9.0 4.0 2.5 5.0 5.8 5.4 5.4 8 Traàn Quoác Ñaït
9 Kieàu Ñaêng 7.0 6.0 4.0 2.0 8.0 4.3 5.0 5.0 9 Kieàu Ñaêng
10 Phan Vaêên Ñi 8.0 7.0 7.0 3.5 9.0 7.8 7.0 7.0 10 Phan Vaêên Ñi
11 Phaïm Vöông Gia 3.0 7.0 7.0 5.5 4.0 9.0 8.0 6.6 6.6 11 Phaïm Vöông Gia
12 Cao Thò Myõ Haï 7.0 6.0 5.5 6.5 9.0 7.3 7.1 7.1 12 Cao Thò Myõ Haï
13 Huyønh Thò Haïnh 8.0 8.0 4.5 4.0 9.0 6.3 6.5 6.5 13 Huyønh Thò Haïnh
14 Nguyeãn Quoác Hieàn 9.0 8.0 4.5 3.0 7.0 5.0 5.7 5.7 14 Nguyeãn Quoác Hieàn
15 Nguyeãn Thò Thu Hieàn 7.0 8.0 5.0 2.5 2.5 5.0 3.8 4.4 4.4 15 Nguyeãn Thò Thu Hieàn
16 Nguyeãn Phi Hoøang 8.0 7.0 4.0 4.0 9.0 5.5 6.2 6.2 16 Nguyeãn Phi Hoøang
17 Nguyeãn Töôøng Huy 9.0 9.0 3.0 3.0 9.0 4.0 5.7 5.7 17 Nguyeãn Töôøng Huy
18 La Thò Lieân 7.0 5.0 3.0 3.0 8.0 4.3 5.0 5.0 18 La Thò Lieân
19 Huỳnh minh mẫn 8.0 8.0 4.5 2.0 10.0 6.8 6.5 6.5 19 Huỳnh minh mẫn
20 Leâ Thò AÙnh Myõ 7.0 6.0 6.0 5.0 6.0 7.3 6.3 6.3 20 Leâ Thò AÙnh Myõ
21 Ñoã Leâ Hoøang Nam 1.0 9.0 8.0 6.0 4.5 2.5 6.0 5.8 5.2 5.2 21 Ñoã Leâ Hoøang Nam
22 Nguyeãn Duy Nhaát 9.0 8.0 7.0 3.5 3.0 5.0 5.3 5.4 5.4 22 Nguyeãn Duy Nhaát
23 Phan Tieán Nhaät 8.0 8.0 5.5 1.5 10.0 7.3 6.6 6.6 23 Phan Tieán Nhaät
24 Leâ Thaønh Nhöït 7.0 7.0 3.0 5.0 9.0 4.8 5.9 5.9 24 Leâ Thaønh Nhöït
25 Ñaëng Vaên Phaùp 7.0 8.0 5.5 3.5 9.0 6.0 6.4 6.4 25 Ñaëng Vaên Phaùp
26 Huøynh Thò Hueä Phöông 7.0 7.0 4.5 5.0 8.0 7.8 6.8 6.8 26 Huøynh Thò Hueä Phöông
27 Traàn Vaên Phuù 10.0 8.0 5.5 5.0 9.0 8.5 7.7 7.7 27 Traàn Vaên Phuù
28 Phaïm Toá Quyønh 10.0 7.0 5.0 4.5 6.0 8.0 6.7 6.7 28 Phaïm Toá Quyønh
29 Traàn Taøi 6.0 4.0 5.0 5.0 4.0 5.0 4.5 4.7 4.7 29 Traàn Taøi
30 Nguyeãn Leâ Thaân 6.0 9.0 4.0 4.5 10.0 7.3 7.0 7.0 30 Nguyeãn Leâ Thaân
31 Traàn Duy Thanh 2.0 8.0 7.0 5.0 4.0 5.0 5.8 5.2 5.2 31 Traàn Duy Thanh
32 Nguyeãn Thò Phöông Thanh 6.0 5.0 5.0 3.5 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0 32 Nguyeãn Thò Phöông Thanh
33 Tröông Thò Kim Thaønh 9.0 8.0 4.5 3.0 8.0 8.3 6.8
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


TIN TỨC CẬP NHẬT QUA TẤT CẢ CÁC BÁO

:: Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.

:: Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây.

:: Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.