THỜI KHÓA BIẺU BUỐI CHIỀU

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Tuấn Anh (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:16' 15-02-2014
Dung lượng: 62.0 KB
Số lượt tải: 5
Số lượt thích: 0 người
TRÖÔØNG THCS TAM QUAN BAÉC "THÔØI KHOAÙ BIEÅU BUOÅI CHIỀU (Aùp duïng töø, ngaøy 06/01/2014 )"
"gvcn-lôùp
Thöù tieát" Ngọc Nga Kim Phương Bích Hòa Phụ T. Nga Tuyến Tâm Hùng Nở Nhị Quang Tuệ Thạnh
8A1 8A2 8A3 8A4 8A5 8A6 6A1 6A2 6A3 6A4 6A5 6A6
2 1 B.Hòa (Lí) N.Nga (Văn) Phụ (Văn) Tuyến (Toán) Tín (Địa) T.Nga (Văn) Hùng (Toán) Hải (Tin) Nở (Văn) Tâm (Anh) Thạnh (Anh) Hoa (Toán)
2 Hoa (Toán) N.Nga (Văn) Phương (Địa) Phụ (Văn) Bảo (Hóa) Tín (Địa) Hải (Tin) Hùng (Toán) Tâm (Anh) N.Quang(Toán) Tuệ (Văn) Thạnh (Anh)
3 Thạnh (Anh) B.Hòa (Lí) Hùng (Toán) Phụ (Văn) T.Nga (Văn) Tuyến (Toán) Tâm (Anh) Nhẫn (Họa ) N.Quang(Toán) Nở (Văn) Tuệ (Văn) Tín (Địa)
4 N.Nga (Văn) Thạnh (Anh) B.Hòa (Lí) Phương (Địa) T.Nga (Văn) Tuyến (Toán) Tuệ (Văn) Tâm (Anh) N.Quang(Toán) Nở (Văn) Tín (Địa) Nhẫn (Họa )
5 CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC
3 1 Phương (Địa) Nở (CD) Mai (Hóa) Phưởng(Anh) T.Quang(Toán) Lam (CD) Tuyến (Lí) Giang (Văn) Hiền ( CNg ) Châu ( Sinh) Tư (Toán) Trường (Tin)
2 Văn (Tin) Hoa (Toán) Phưởng(Anh) Nở (CD) Lam (CD) Nga (Hóa) Tâm (Anh) Lụa (Sử) Tuyến (Lí) Hiền ( CNg ) Tuệ (CD) Gấm (Sử)
3 Nở (CD) Mai (Hóa) Phương (Địa) Văn (Tin) Tín (Địa) Phưởng(Anh) Lụa (Sử) Hiền ( CNg ) Châu ( Sinh) Tâm (Anh) Trường (Tin) Giang (Văn)
4 Hoa (Toán) Phương (Địa) Văn (Tin) Mai (Hóa) Trường (Tin) Tín (Địa) Châu ( Sinh) Tuyến (Lí) Tuệ (CD) Gấm (Sử) Hiền ( CNg ) Giang (Văn)
5 Mai (Hóa) Văn (Tin) Nở (CD) Phương (Địa) Phưởng(Anh) Trường (Tin) Hiền ( CNg ) Châu ( Sinh) Lụa (Sử) Tuệ (CD) Gấm (Sử) Hoa (Toán)
4 1 Châu ( Sinh) N.Nga (Văn) Phụ (Văn) Tuyến (Toán) T.Quang(Toán) Phưởng(Anh) Hải (Tin) Hùng (Toán) Tâm (Anh) Phương (Địa) Thạnh (Anh) Linh ( Sinh)
2 Lụa (Sử) Châu ( Sinh) Phụ (Văn) Phưởng(Anh) T.Quang(Toán) T.Trinh (Lí) Hùng (Toán) Giang (CD) Phương (Địa) Nở (Văn) Linh ( Sinh) Thạnh (Anh)
3 N.Nga (Văn) Thạnh (Anh) Phưởng(Anh) Linh ( Sinh) T.Trinh (Lí) Tuyến (Toán) Giang (CD) Hải (Tin) Trường (Tin) Tâm (Anh) Hiền ( CNg ) Hoa (Toán)
4 N.Nga (Văn) Lụa (Sử) Châu ( Sinh) Phụ (Văn) Linh ( Sinh) Tuyến (Toán) Tâm (Anh) Phương (Địa) Nở (Văn) Hiền ( CNg ) Tư (Toán) Hoa (Toán)
5 Thạnh (Anh) Hoa (Toán) Lụa (Sử) T.Trinh (Lí) Phưởng(Anh) Linh ( Sinh) Phương (Địa) Tâm (Anh) Nở (Văn) Trường (Tin) Tư (Toán) Hiền ( CNg )
5 1 Thạnh (Anh) Hoa (Toán) Mai (Hóa) Phưởng(Anh) T.Quang(Toán) T.Nga (Văn) Hiền ( CNg ) Hùng (Toán) Châu ( Sinh) N.Quang (Lí) Linh ( Sinh) Trường (Tin)
2 Mai (Hóa) Hoa (Toán) Phưởng(Anh) Văn (Tin) Gấm (Sử) T.Nga (Văn) Châu ( Sinh) Hùng (Toán) Hiền ( CNg ) Nhẫn (Họa ) N.Quang (Lí) Linh ( Sinh)
3 Văn (Tin) Thạnh (Anh) Hùng (Toán) Linh ( Sinh) T.Nga (Văn) Phưởng(Anh) Tuệ (Văn) Châu ( Sinh) Nhẫn (Họa ) N.Quang(Toán) Trường (Tin) Giang (Văn)
4 Hoa (Toán) Văn (Tin) Hùng (Toán) Mai (Hóa) Linh ( Sinh) Gấm (Sử) Tuệ (Văn) Diệu (Văn) N.Quang(Toán) Trường (Tin) Nhẫn (Họa ) Hiền ( CNg )
5 Hoa (Toán) Mai (Hóa) Văn (Tin) Gấm (Sử) Phưởng(Anh) Linh ( Sinh) Nhẫn (Họa ) Hiền ( CNg ) Trường (Tin) Châu ( Sinh) Tuệ (Văn) N.Quang (Lí)
6 1 N.Nga (Văn) Phương (Địa) Châu ( Sinh) Tuyến (Toán) T.Nga (Văn) Nga (Hóa) Hùng (Toán) Tâm (Anh) N.Quang(Toán) Nở (Văn) Tuệ (Văn) Giang (Văn)
2 Phương (Địa) Châu ( Sinh) Phụ (Văn) Tuyến (Toán) Bảo (Hóa) Trường (Tin) Hùng (Toán) Giang (Văn) Nở (Văn) N.Quang(Toán) Thạnh (Anh) Tuệ (CD)
3 Châu ( Sinh) N.Nga (Văn) Hùng (Toán) Phụ (Văn) Trường (Tin) T.Nga (Văn) Tuệ (Văn) Giang (Văn) Tâm (Anh) N.Quang(Toán) Tư (Toán) Thạnh (Anh)
4 HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL
5 SHTT SHTT SHTT SHTT SHTT SHTT SHTT SHTT SHTT SHTT SHTT SHTT
"Tam quan Bắc,ngày 01 tháng 01 năm 2014"
P.Hieäu tröôûng


TRỊNH VĂN SIÊM
TRÖÔØNG THCS TAM QUAN BAÉC "THÔØI KHOAÙ BIEÅU BUOÅI CHIỀU (Aùp duïng töø, ngaøy 20/8/2012 )"
"gvcn-lôùp
Thöù tieát" Tuệ B.Hoøa Tuyeán T.Nga Phöông Vy T.Giang Gaám Ñònh Tín Dieäu Thaïnh
8A1 8A2 8A3 8A4 8A5 8A6 6A1 6A2 6A3 6A4 6A5 6A6
2 1 Tuệ (vaên) Gaám (Sử) T.Nga(vaên) Duy(Anh) Vy (Sử) Phöông(Ñòa) Tö (Toaùn) Trung(Anh) Haûi ( Tin ) Dieäu (Vaên) Thaïnh(Anh) Ñònh (Vaên)
2 Gaám (Sử) Tuệ (vaên) Duy(Anh) T.Nga(vaên) Phöông(Ñòa) Vy (Sử) Hiền ( CNg) Tö (Toaùn) Trung(Anh) Dieäu (Vaên) Tín (Ñòa) Ñònh (Vaên)
3 Hoaø (Lí) Tueä (CD) T.Nga (CD) Tuyến(Toaùn) Oanh(vaên) Duy(Anh) Giang (Vaên) Hiền ( CNg) Dieäu (Vaên) Thaïnh(Anh) Ñònh (Vaên) Tín (Ñòa)
4 Tueä (CD) Hoaø (Lí) Tuyến(Toaùn) T.Nga (CD) Duy(Anh) Oanh(vaên) Trung(Anh) Giang (Vaên) Dieäu (Vaên) Tín (Ñòa) Ñònh (Vaên) Thaïnh(Anh)
5 CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC
3 1 Mai (Hoùa) Tâm ( Anh) Tuyến(Toaùn) Chaâu( Sinh) Oanh(vaên) Nhaïc( Trang) Hiền ( CNg) Tö (Toaùn) Ngoïc (Toaùn) L.Trinh (Lí) Trung (Toaùn) Tröôøng ( Tin )
2 Tâm ( Anh) Hoa(Toaùn) Duy(Anh) Tuyến(Toaùn) Chaâu( Sinh) Oanh(vaên) Tö (Toaùn) Hiền ( CNg) Ngoïc (Toaùn) Tröôøng ( Tin ) Trung (Toaùn) Phuï (CD)
3 Linh( Sinh) Hoa(Toaùn)
 
Gửi ý kiến

TIN TỨC CẬP NHẬT QUA TẤT CẢ CÁC BÁO

:: Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.

:: Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây.

:: Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.