THỜI KHÓA BIẺU BUỐI CHIỀU( trái buổi)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Tuấn Anh (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:19' 15-02-2014
Dung lượng: 35.0 KB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích: 0 người
TRÖÔØN G THCS TAM QUAN BAÉC "THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU (Áp dụng từ: Tuần 20, ngày 06 tháng 01 năm 2014)"

"gv boä moân-lôùp
Thöù tieát phoøng" 9A1 9A2 9A3 9A4 9A5 9A6 7A1 7A2 7A3 7A4 7A5 7A6 Ghi chuù
P.14 P.14 P.15 P.15 Thư viện1 Thư viện2 P. T-Thống P. C nghệ P. C nghệ P.Nhạc P.Nhạc
2 2 "Anh
(Trung)" TD (Hòa) "Văn
(T. Anh)" Anh (Phưởng) Toán (T.Trinh) Hiền ( CNg ) "Anh
(Duy)" TD(Hạt) "Văn
(Định)" Định-Nhạc
3 TD (Hòa) Họa(Giang) TD(Hạt) Hiền ( CNg ) Hiền-C nghệ
4 "Anh
(Trung)" TD (Hòa) "Văn
(T. Anh)" Họa(Giang) Toán (T.Trinh) Anh (Phưởng) "Anh
(Trung)" TD(Hạt) "Văn
(Diệu)" Hiền ( CNg ) Duy-Sinh
5 TD (Hòa) Hiền ( CNg ) TD(Hạt)
3 P.14 P.15 P.Nhạc Thư viện1 Thư viện2 Thư viện2 P.13 P.13
2 Văn (Phượng) Toán (Quang) "Anh
(Duy)" Toán (L.Trinh) "H. nghiệp
CN (Cúc)" "Toán
(Trung)" "Toán
(Tư)"
3
4 Toán (Quang) Văn (Phượng) Toán (L.Trinh) "Anh
(Duy)" "H. nghiệp
CN (Cúc)" "Toán
(Trung)" "Toán
(Tư)"
5
4 P.14 P.14 P.15 P.15 Thư viện1 Thư viện2
2 TD (Hòa) "CN (Xự)
H. nghiệp" "H. nghiệp
CN (Xự)" Họa(Giang) "Văn
(Lam)" TD(Thư) "Anh
(Trung)" Toán (Ngọc) "Văn
(Diệu)"
3 Họa(Giang) TD (Hòa) TD(Thư) Nga ( CNg )
4 "CN (Xự)
H. nghiệp" Họa(Giang) "H. nghiệp
CN (Xự)" TD (Hòa) "Văn
(Lam)" TD(Thư) "Anh
(Trung)" Nga ( CNg ) "Văn
(Diệu)" Toán (Ngọc)
5 TD (Hòa) Họa(Giang) TD(Thư)
5 P.14 P.14 P.15 Thư viện1 Thư viện2 P.Nhạc P. T-Thống
2 Văn (Phượng) "Lí- Hóa
Xự - Bảo " "Lí- Hóa
B.Hòa-Mai" Toán (L.Trinh) " Hóa- Lí
Mai-B.Hòa " Toán (T.Trinh)
3
4 "Lí- Hóa
Xự - Bảo " Văn (Phượng) Toán (L.Trinh) "Lí- Hóa
B.Hòa-Mai" Toán (T.Trinh) " Hóa- Lí
Mai-B.Hòa "
5
6 P.14 P.14 Thư viện1 Thư viện1 Thư viện2 Thư viện2 P.13 P. C nghệ P.Nhạc P.15 P.15
2 Toán (Quang) "Văn
(T. Anh)" "Văn
(Lam)" "Văn
(Định)" TD(Thư) TD(Hạt) Hiền ( CNg ) "Anh
(Duy)"
3 TD(Thư) Nga ( CNg ) Hiền ( CNg ) TD(Hạt) Hiền-Nhạc
4 Toán (Quang) "Văn
(T. Anh)" "Văn
(Lam)" TD(Thư) Nga ( CNg ) "Văn
(Định)" Hiền ( CNg ) "Anh
(Duy)" TD(Hạt)
5 TD(Thư) TD(Hạt) Hiền ( CNg )
Chú ý : Các môn học tại các phòng: Họa (P.13); Nhạc (P.Nhạc); C.nghệ (P.C.nghệ) "Tam Quan Bắc,ngày 02 tháng 01 năm 2014"
"
* Các lớp học thêm được điều vào các phòng này GV và HS phải có trách nhiệm giữ gìn vệ sinh, bảo quản cơ sở vật chất trong phòng. Nếu mất mác, hư hỏng, vệ sinh không sạch lớp đó chịu trách nhiệm trước nhà trường.
* Môn c nghệ , môn Lí lớp 9A1,2,5,6 học tuần lẻ; Môn Hướng nghiệp, môn Hóa học tuần chẳn và ngược lại. Lớp 9A 3,4 học ngược lại.
" Phó Hiệu trưởng
`

Trịnh Văn Siêm

 
Gửi ý kiến

TIN TỨC CẬP NHẬT QUA TẤT CẢ CÁC BÁO

:: Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.

:: Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây.

:: Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.