THỜI KHÓA BIẺU BUỐI SÁNG

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Tuấn Anh (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:21' 15-02-2014
Dung lượng: 43.5 KB
Số lượt tải: 8
Số lượt thích: 1 người (Bùi Xuân Quang)
TRÖÔØN G THCS TAM QUAN BAÉC THÔØI KHOAÙ BIEÅU BUOÅI SAÙNG (Aùp duïng töø ngaøy 06 thaùng 01 naêm 2014 )
"gvcn-lôùp
Thöù tieát" T. Quang Phượng T. Anh L.Trinh Lam T.Trinh Hà Giang Định Diệu Ngọc Cúc Duy
9A1 9A2 9A3 9A4 9A5 9A6 7A1 7A2 7A3 7A4 7A5 7A6
C.Cờ C.Cờ C.Cờ C.Cờ C.Cờ C.Cờ C.Cờ C.Cờ C.Cờ C.Cờ C.Cờ C.Cờ
2 1 Xự (Lí) PhượngVăn) L.Trinh(Toán) T.Anh(Văn) Mai (Hóa) T.Trinh(Toán) Định (Văn) Giang(Họa) Hải (Tin) Ngọc (Toán) Diệu (Văn) Tư (Toán)
2 Lụa (Sử) Xự (Lí) T.Anh(Văn) L.Trinh(Toán) Linh( Sinh) T.Trinh(Toán) Định (Văn) Hải (Tin) Diệu (Văn) Ngọc (Toán) Tư (Toán) Duy (Anh)
3 PhượngVăn) Quang(Toán) Mai (Hóa) Hải (Tin) Lam(Văn) Linh( Sinh) Gấm (Sử) Định (Văn) Giang(Họa) Duy (Anh) Văn (Tin) Cúc (Lí)
4 PhượngVăn) Quang(Toán) Lụa (Sử) Linh( Sinh) T.Trinh(Toán) Mai (Hóa) Tín (Địa) Gấm (Sử) Ngọc (Toán) Văn (Tin) Cúc (Lí) Giang(Họa)
5 Quang(Toán) Lụa (Sử) Linh( Sinh) Mai (Hóa) T.Trinh(Toán) Lam(Văn) Hải (Tin) Tín (Địa) Gấm (Sử) Cúc (Lí) Duy (Anh) Văn (Tin)
3 1 Trung (Anh) T.Nga( Sinh) B.Hòa (Lí) Duy (Anh) Phưởng(Anh) Linh( Sinh) T.Anh (CD) Định (Văn) Ngọc (Toán) Diệu (Văn) Tín (Địa) Tư (Toán)
2 T.Nga( Sinh) Trung (Anh) Duy (Anh) B.Hòa (Lí) Linh( Sinh) Phưởng(Anh) Trung(Toán) Định (Văn) Ngọc (Toán) Diệu (Văn) Tư (Toán) Tín (Địa)
3 Bảo (Hóa) PhượngVăn) Trường (Tin) Linh( Sinh) Gấm (Sử) B.Hòa (Lí) Trung(Toán) T.Anh (CD) Trung (Anh) Lụa (Sử) Tư (Toán) Giang (CD)
4 PhượngVăn) Trường (Tin) Linh( Sinh) T.Anh(Văn) Lam(Văn) Gấm (Sử) Định (Văn) Trung (Anh) Giang (CD) Ngọc (Toán) Diệu (Văn) Lụa (Sử)
5 Trường (Tin) Bảo (Hóa) T.Anh(Văn) Gấm (Sử) B.Hòa (Lí) Lam(Văn) Trung (Anh) Trung(Toán) Diệu (Văn) Tín (Địa) Lụa (Sử) Định (Văn)
4 1 Bảo (Địa) Quang(Toán) L.Trinh(Toán) Hải (Tin) Mai (Hóa) N. Nga (CD) Trung (Anh) Châu ( Sinh) T.Nga( Sinh) Văn (Tin) Duy (Anh) Tín (Địa)
2 Quang(Toán) Bảo (Địa) L.Trinh(Toán) N. Nga (CD) Hải (Tin) Lam(Văn) Châu ( Sinh) Trung (Anh) Gấm (Sử) Duy (Anh) Văn (Tin) Lụa (Sử)
3 Quang(Toán) PhượngVăn) T.Anh(Văn) Mai (Hóa) N. Nga (CD) Lam(Văn) L.Trinh (Lí) Gấm (Sử) Trung (Anh) Lụa (Sử) T.Nga( Sinh) Văn (Tin)
4 Trung (Anh) PhượngVăn) Bảo (Địa) T.Anh(Văn) Lam(Văn) Mai (Hóa) Hải (Tin) Tín (Địa) L.Trinh (Lí) T.Nga( Sinh) Giang (CD) Duy (Anh)
5 PhượngVăn) Trung (Anh) Mai (Hóa) T.Anh(Văn) Lam(Văn) Hải (Tin) Gấm (Sử) L.Trinh (Lí) Tín (Địa) Giang (CD) Lụa (Sử) T.Nga( Sinh)
5 1 Bảo (Hóa) T. Nga (CD) L.Trinh(Toán) B.Hòa (Lí) Phưởng(Anh) Hải (Tin) Trung(Toán) Châu ( Sinh) Diệu (Văn) Dương(Nhạc) Tín (Địa) Định (Văn)
2 T. Nga (CD) Bảo (Hóa) Trường (Tin) L.Trinh(Toán) Gấm (Sử) Phưởng(Anh) Châu ( Sinh) Trung(Toán) Diệu (Văn) T.Nga( Sinh) Tư (Toán) Định (Văn)
3 Lụa (Sử) Trường (Tin) T. Nga (CD) L.Trinh(Toán) Hải (Tin) B.Hòa (Lí) Tín (Địa) Trung(Toán) Trung (Anh) Diệu (Văn) T.Nga( Sinh) Duy (Anh)
4 T.Nga( Sinh) Lụa (Sử) B.Hòa (Lí) Bảo (Địa) T.Trinh(Toán) Gấm (Sử) Dương(Nhạc) Trung (Anh) Hải (Tin) Tín (Địa) Duy (Anh) Tư (Toán)
5 Trường (Tin) T.Nga( Sinh) Lụa (Sử) Gấm (Sử) B.Hòa (Lí) T.Trinh(Toán) Trung (Anh) Hải (Tin) Tín (Địa) Duy (Anh) Dương(Nhạc) Tư (Toán)
6 1 PhượngVăn) Quang(Toán) Duy (Anh) T.Anh(Văn) Phương (Địa) Lam(Văn) Giang(Họa) Định (Văn) T.Nga( Sinh) Ngọc (Toán) Diệu (Văn) Dương(Nhạc)
2 Quang(Toán) Xự (Lí) T.Anh(Văn) Duy (Anh) T.Trinh(Toán) Phương (Địa) Trung(Toán) Dương(Nhạc) Ngọc (Toán) Giang(Họa) Diệu (Văn) Định (Văn)
3 Xự (Lí) PhượngVăn) T.Anh(Văn) L.Trinh(Toán) Lam(Văn) T.Trinh(Toán) Định (Văn) Trung(Toán) Dương(Nhạc) Diệu (Văn) Giang(Họa) T.Nga( Sinh)
4 HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL
5 SHTT SHTT SHTT SHTT SHTT SHTT SHTT SHTT SHTT SHTT SHTT SHTT
"Tam Quan Bắc,ngày 01 tháng 01 năm 2014"
Phó Hiệu trưởngTRỊNH VĂN SIÊM
TRÖÔØN G THCS TAM QUAN BAÉC THÔØI KHOAÙ BIEÅU BUOÅI SAÙNG (Aùp duïng töø ngaøy 20 thaùng 8 naêm 2012 )
"gvcn-lôùp
Thöù tieát" T.Anh L.Trinh Lam T.Trinh Phượng T.Quang Huøng Taâm N.Nga N.Quang Hoa Nôû
9A1 9A2 9A3 9A4 9A5 9A6 7A1 7A2 7A3 7A4 7A5 7A6
2 1 C.Cờ C.Cờ C.Cờ C.Cờ C.Cờ C.Cờ C.Cờ C.Cờ C.Cờ C.Cờ C.Cờ C.Cờ
2 L.Trinh(Toaùn) T.Anh(vaên) Bảo (Ñòa) TTrinh(Toaùn) Phöôïng(Vaên) Sieâm (Hoùa) Thaïnh(Anh) Huøng(Toaùn) Taâm(Anh) Phöôûng(Anh) Hoa (Toaùn) Nôû (Vaên)
3 T.Anh(vaên) L.Trinh(Toaùn) TTrinh(Toaùn) Xöï (Lí) Sieâm (Hoùa) Phöôïng(Vaên) Huøng(Toaùn) Taâm(Anh) Gaám (Sử) N.Nga (Vaên) Phöôûng(Anh) Hoa (Toaùn)
4 Bảo (Ñòa) L.Trinh(Toaùn) Phöôûng(Anh) Lam (vaên) Xöï (Lí) TQuang(Toaùn) Nhaïc( Giang) Linh ( CNg) N.Nga (Vaên) NQuang(Toaùn) Nôû (Vaên) Hiền ( CNg)
5 L.Trinh(Toaùn) Bảo (Ñòa) Lam (vaên) Sieâm (Hoùa) TQuang(Toaùn) Xöï (Lí) Linh ( CNg) Nhaïc( Giang) NQuang(Toaùn) Gaám (Sử) Hiền ( CNg) Phöôûng(Anh)
3 1 Vy (Sử) Duy(Anh) TTrinh(Toaùn) Linh ( Sinh) Trung(Anh) Phöông (Ñòa) Nga ( Sinh) Phuï (Vaên) Tín (Ñò
 
Gửi ý kiến

TIN TỨC CẬP NHẬT QUA TẤT CẢ CÁC BÁO

:: Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.

:: Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây.

:: Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.