Bài 12. Treo biển

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Ngọc Hương
Ngày gửi: 12h:35' 11-11-2017
Dung lượng: 2.2 MB
Số lượt tải: 69
Số lượt thích: 0 người
1
Chào mừng các em đến với tiết học hôm nay !
Ngữ văn lớp 6
2
KIỂM TRA BÀI CŨ:

Bài học mà em rút ra từ truyện
Chân,Tay,Tai,Mắt,Miệng
là gì?
3
Tiết 51: Văn bản: TREO BIỂN
(truyện cười)
Hu?ng d?n d?c thm:
LỢN CƯỚI ,ÁO MỚI
(truyện cười)
4
I. D?nh nghia truy?n cu?i :
A/ Văn bản TREO BIỂN
Em hãy cho biết thế nào là truyện cười?
Truyện cười laø loaïi truyeän keå veà nhöõng hieän töôïng ñaùng cöôøi trong cuoäc soáng nhằm taïo ra tieáng cöôøi mua vui hoặc pheâ phaùn nhöõng thoùi hö,taät xaáu trong xaõ hoäi.
5
I. D?nh nghia truy?n cu?i :
A/ Văn bản TREO BIỂN
II. D?c - Hi?u van b?n:
1.Đọc:
2. Giải thích từ khó:
(1)Cá ươn:cá không còn tươi,đã có mùi hôi.
(2)Bắt bẻ:vặn hỏi,gây khó khăn cho người bị hỏi.
I. D?nh nghia truy?n cu?i :
A/ Văn bản TREO BIỂN
II. D?c - Hi?u van b?n:
6
Nội dung tấm biển "Ở ĐÂY CÓ BÁN CÁ TƯƠI" có mấy yếu tố?
Ở ĐÂY CÓ BÁN
CÁ TƯƠI
Để quảng cáo
Để thông báo
? Theo em ông chủ hàng cá treo tấm biển này để làm gì?
Nội dung tấm biển là gì?
I. D?nh nghia truy?n cu?i :
A/ Văn bản TREO BIỂN
II. D?c - Hi?u van b?n:
1.Đọc:
2. Giải thích từ khó:
3. N?i dung van b?n:
a. N?i dung t?m bi?n:
7
Tấm biển "Ở ĐÂY CÓ BÁN CÁ TƯƠI" gồm có bốn yếu tố.
Ở ĐÂY CÓ BÁN
CÁ TƯƠI
thông báo địa điểm của cửa hàng.
thông báo hoạt động ở cửa hàng là bán .
thông báo mặt hàng được bán ở đây là cá
thông báo về chất lượng của mặt hàng
Theo em,vai trò của từng yếu tố ở đây là gì?
a. N?i dung t?m bi?n:
3. N?i dung van b?n:
8
Có mấy người "góp ý" về cái biển treo ở cửa hàng bán cá?
Có bốn vị khách "góp ý" về tấm biển.
? Người thứ nhất góp ý về điều gì?
-Người thứ nhất:góp ý nên bỏ bớt chữ "TƯƠI"
? Ông chủ cửa hàng nghe vậy thì làm gì với tấm biển?
Ở ĐÂY CÓ BÁN
CÁ TƯƠI
Ở ĐÂY CÓ BÁN

a. N?i dung t?m bi?n:
3. N?i dung van b?n:
b. Nh?ng ngu?i khch gĩp :
Em nhận thấy ý kiến của người khách thứ nh?t này như thế nào?
Ý kiến này chưa hoàn toàn hợp lý.
9
CÓ BÁN

Có bốn vị khách "góp ý" về tấm biển.
-Người thứ nhất:góp ý nên bỏ bớt chữ "TƯƠI"
Ở ĐÂY CÓ BÁN

Ông chủ cửa hàng nghe nói vậy thì lại làm gì?
-Người thứ hai:góp ý nên bỏ bớt chữ "Ở ĐÂY"
Người thứ hai góp ý về điều gì?
Em nhận thấy ý kiến của người khách thứ hai này như thế nào?
Ý kiến này chưa hoàn toàn hợp lý.
a. N?i dung t?m bi?n:
3. N?i dung van b?n:
b. Nh?ng ngu?i khch gĩp :
10
Hỏi:Người thứ ba góp ý về điều gì?
Hỏi:Ông chủ cửa hàng nghe nói vậy thì cũng đã làm gì?
-Người thứ ba:góp ý nên bỏ bớt chữ "CÓ BÁN"
CÓ BÁN


Ý kiến này cũng chưa hợp lý.
Em có nhận xét gì về ý kiến của người khách thứ ba vừa nêu?
Có bốn vị khách "góp ý" về tấm biển.
-Người thứ nhất:góp ý nên bỏ bớt chữ "TƯƠI"
-Người thứ hai:góp ý nên bỏ bớt chữ "Ở ĐÂY"
a. N?i dung t?m bi?n:
3. N?i dung van b?n:
b. Nh?ng ngu?i khch gĩp :
11
Có bốn vị khách "góp ý" về tấm biển.
Hỏi:Người thứ tư góp ý gì?
-Người thứ nhất:góp ý nên bỏ bớt chữ "TƯƠI"
Ông chủ cửa hàng lại làm gì khi nghe nói vậy?
-Người thứ hai:góp y nên bỏ bớt chữ "Ở ĐÂY"
-Người thứ ba:góp ý nên bỏ bớt chữ"CÓ BÁN"
-Người thứ tư:góp ý nên bỏ cả chữ "CÁ"

Ý kiến này gần như vô lý
Em có nhận xét thế nào về ý kiến của người khách thứ tư?
a. N?i dung t?m bi?n:
3. N?i dung van b?n:
b. Nh?ng ngu?i khch gĩp :
12
Có bốn vị khách "góp ý" về tấm biển.
Và cuối cùng ông chủ cửa hàng đã cất luôn tấm biển
Đọc truyện này,chúng ta cừơi ai?
Chúng ta cười ông chủ hàng cá
3. N?i dung van b?n:
b. Nh?ng ngu?i khch gĩp :
a. N?i dung t?m bi?n:
13
Tại vì ông chủ hàng cá không có chủ kiến của riêng mình.
Theo em,tại sao ta lại cười ông chủ hàng cá?
Chi tiết nào cho ta biết ông chủ hàng cá không có chủ kiến?
Khi có người góp ý thì ông ta liền làm theo mà không cần suy nghĩ
Có bốn vị khách "góp ý" về tấm biển.
Và cuối cùng ông chủ cửa hàng đã cất luôn tấm biển
3. N?i dung van b?n:
b. Nh?ng ngu?i khch gĩp :
a. N?i dung t?m bi?n:
14
A/ Văn bản TREO BIỂN
I. D?nh nghia truy?n cu?i :
A/ Văn bản TREO BIỂN
II. D?c - Hi?u van b?n:
1.Đọc:
2. Giải thích từ khó:
3. N?i dung van b?n:
4. Ngh? thut:
Truyện đã xây dựng tình huống như thế nào ?
- Xây dựng tình huống cực đoan, vô lí (cái biển bị bắt bẻ) và cách giải quyết một chiều không suy nghĩ, đắn đo của chủ nhà hàng.
Truyện đã sử dụng những yếu tố gì ?
- Sử dụng những yếu tố gây cười.
Kết thúc truyện như thế nào ?
- Kết thúc truyện bất ngờ: chủ nhà hàng cất luôn tấm biển.
15
Tiết 51: Văn bản TREO BIỂN
(Truyện cười)
Mượn câu chuyện nhà hàng bán cá nghe ai "góp ý" về cái tên biển cũng làm theo,truyện tạo nên tiếng cười hi hu?c, vui vẻ, có ý nghĩa phê phán nhẹ nhàng những người thiếu chủ kiến khi làm việc v nu ln bi h?c v? s? c?n thi?t ph?i bi?t ti?p thu cĩ ch?n l?c ki?n c?a ngu?i khc.
Em hãy nêu ý nghĩa của câu chuyện?
I. D?nh nghia truy?n cu?i :
II. D?c - Hi?u van b?n:
1.Đọc:
2. Giải thích từ khó:
3. N?i dung van b?n:
4. Ngh? thut:
5. nghia van b?n:
16
Văn bản :
LỢN CƯỚI , ÁO MỚI
(Tuyện cười)
B/ Hu?ng d?n d?c thm:
17
I.Đọc - Tìm hiểu chú thích:
1.Đọc:
2.Tìm hiểu chú thích:
Sgk
II.Tìm hiểu văn bản:
Hỏi: Em hiểu thế nào về tính khoe của?
1.Khoe của :phô ra, trưng ra các của cải của bản thân cho nguời khác biết
Hỏi:Anh đi tìm lợn khoe của trong tình huống như thế nào?
Anh có lợn khoe của khi anh ta đi tìm con lợn bị mất.
Bác có thấy con lợn cưới của tôi chạy qua đây không?
Hướng dẫn đọc thêm: Vaên baûn LÔÏN CÖÔÙI AÙO MÔÙI
(Truyện cười)
Anh ta đã khoe của bằng cách nào?
18
I.Đọc - Tìm hiểu chú thích:
II.Tìm hiểu văn bản:
1.Khoe của :Phô trương,khoe khoang của cải của bản thân
Anh có lợn khoe của khi anh ta đi tìm con lợn bị mất
Lẽ ra,anh ta phải hỏi người khác như thế nào?
Lẽ ra,anh ta phải hỏi người khác như thế này:
Bác có thấy con lợn của tôi chạy qua đây không?
Văn bản LỢN CƯỚI ÁO MỚI
(Truyện cười)
Bác có thấy con lợn cưới của tôi chạy qua đây không?
Theo em từ nào trong câu hỏi trên là không cần thiết?Vì sao?
19
I.Đọc - Tìm hiểu chú thích:
II. Tìm hiểu văn bản:
Bác có thấy con lợn của tôi chạy qua đây không?
Văn bản LỢN CƯỚI ÁO MỚI
(Truyện cười)
Anh có áo mới thích khoe của đến mức nào?
Anh ta vừa may được cái áo mới,liền đem ra đứng hóng ở cửa,từ sáng tới chiều,đợi có ai đi qua người ta khen.
Anh thích khoe áo đã có cử chỉ thế nào khi nghe anh tìm lợn cưới hỏi thăm?
Anh ta liền giơ ngay vạt áo ra.
20
I.Đọc - Tìm hiểu chú thích:
II.Tìm hiểu văn bản:
Văn bản LỢN CƯỚI ÁO MỚI
(Truyện cười)
Theo em,điệu bộ như vậy có phù hợp không?Vì sao?
Điệu bộ như vậy là hoàn toàn không phù hợp.Người ta hỏi về con lợn,hướng con lợn chạy chớ không hỏi về chiếc áo.
Anh ta đã trả lời câu hỏi của người tìm lợn thế nào?
Từ lúc tôi mặc cái áo mới này,tôi chẳng thấy con lợn nào chạy qua đây cả!
Theo em,câu trả lời như vậy có gì thừa không?
Tôi chẳng thấy con lợn nào chạy qua đây cả!
Đáng lẽ phải trả lời như thế nào?
21
I.Đọc - Tìm hiểu chú thích:
II.Tìm hiểu văn bản:
Văn bản LỢN CƯỚI ÁO MỚI
(Truyện cười)
Đọc truyện Lợn cưới,áo mới ta cười ai? Vì sao lại cười?
Theo em,ý nghĩa của câu chuyện là gì?
22
I.Đọc - Tìm hiểu chú thích:
II.Tìm hiểu văn bản:
Văn bản LỢN CƯỚI ÁO MỚI
(Truyện cười)
III. Y nghĩa:
Ghi nhớ(Sgk-tr.128)
Truyện Lợn cưới,áo mới chế giễu,phê phán những người có tính hay khoe của,một tính xấu khá phổ biến trong xã hội.
23
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:
-Nhớ định nghĩa về truyện cười
Kể diễn cảm 2 câu chuyện
Viết đoạn văn trình bày suy nghĩ của mình sau khi học xong 2 truyện
- Chuaån bò baøi: “Số từ và lượng từ”
24
CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ
CÙNG
CÁC EM HỌC SINH
 
Gửi ý kiến

TIN TỨC CẬP NHẬT QUA TẤT CẢ CÁC BÁO

:: Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.

:: Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây.

:: Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.