Tài Nguyên

Chào các bạn

Bạn đến nhà thăm tặng nhau lời chúc
Đừng làm phiền như bãi rác không tên

Ảnh ngẫu nhiên

Ve_cuc_de_ma_dep.flv Bo_tao_hinh_trang_tri_dua_hau.flv Trang_tri_mon_An_Ngon.flv The_la_Tet.flv Nghe_thuat_01.flv NhacThieuNhiHay01.flv NhacVui07.flv Mau_Tim_Tinh_Yeu_2.flv Mau_Tim_Tinh_Yeu.flv Tieng_Viet_con_trong_moi_nguoi.flv THUONG_CA_TIENG_VIET.flv Dad_makes_transforming_dresses.flv Day_chuyen_chan_nuoi_va_dong_goi_trung.flv May_thu_gom_rac_bang_nang_luong_mat.flv Nhung_sang_kien_lam_nong_nghiep.flv Thay_noi_kha_hay__gan_gui.flv Nhung_cau_noi_bat_hu_cua_Bac.flv NHAC_CHE_THUOC_NAM.flv Vo_chong_hon_nhau_o_chu_nhin.flv Bac_ho_voi_nghanh_dien.flv

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  2 khách và 0 thành viên

  Hỗ trợ trực tuyến

  Sắp xếp dữ liệu

  TrangChu  Bài 11. Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: sưu tầm
  Người gửi: Đào Hồng Quang
  Ngày gửi: 10h:14' 05-11-2015
  Dung lượng: 5.8 MB
  Số lượt tải: 483
  Số lượt thích: 0 người
  Kính chào quý thầy cô đến dự giờ
  GDCD
  Môn: Giáo dục công dân
  KI?M TRA BÀI CŨ:
  Hỏi: Học sinh chúng ta phải rèn luyện như thế nào để thực hiện lí tưởng sống của thanh niên ? Theo em, hành vi nào cần phê phán đối với một số thanh niên, học sinh sống thiếu lí tưởng?
  -- Phaán ñaáu thöïc hieän muïc tieâu xaây döïng nöôùc Vieät Nam ñoäc laäp, daân giaøu, nöôùc maïnh, xaõ hoäi coâng baèng, daân chuû, vaên minh.
  - Thöïc hieän thaéng lôïi nhieäm vuï coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù theo ñònh höôùng xaõ hoäi chuû nghóa.
  - Ra söùc hoïc taäp, reøn luyeän ñeå coù ñuû tri thöùc, phaåm chaát vaø naêng löïc caàn thieát nhaèm thöïc hieän lí töôûng soáng ñoù.
  -Lieân heä: Soáng phuï thuoäc, chæ nghó cho rieâng baûn thaân, ích kæ, ñua ñoøi…
  XEM PHIM TƯ LIỆU
  BÀI 11 - TIẾT 19

  TRONG SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HOÁ
  HIỆN ĐẠI HOÁ
  TRÁCH NHIỆM CỦA THANH NIÊN
  TRÁCH NHIỆM CỦA THANH NIÊN TRONG SỰ NGHIỆP

  CÔNG NGHIỆP HOÁ HIỆN ĐẠI HOÁ ĐẤT NƯỚC
  ĐẶT VẤN ĐỀ:
  TRÁCH NHIỆM CỦA THANH NIÊN TRONG SỰ NGHIỆP

  CÔNG NGHIỆP HOÁ HIỆN ĐẠI HOÁ ĐẤT NƯỚC
  ĐẶT VẤN ĐỀ:
  Đó là trách nhiệm vẻ vang và cũng là thời cơ rất to lớn của các cháu, trước hết là các thế hệ tri thức trẻ đua tài cống hiến cho sự nghiệp phát triển thịnh vượng và bền vững của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân… Ý nghĩa cuộc sống của mỗi người không chỉ bó hẹp trong đời sống riêng tư mà phải vươn lên, gắn mình với xã hội, quan tâm tới mọi người, tới Tổ quốc, nhân dân. Do đó mục tiêu phấn đấu, ý nghĩa cuộc sống của lớp trẻ ngày nay là phải phấn đấu trở thành lực lượng sung kích, góp phần to lớn vào mục tiêu phấn đấu của toàn dân tộc…
  Cũng như các thế hệ cha anh, để có thể đảm đương trách nhiệm to lớn với lịch sử, mỗi người phải vươn lên tự rèn luyện. Thế hệ các cháu là lực lượng nòng cốt khơi dậy hào khí Việt Nam và lòng tự hào dân tộc, quyết tâm xoá tình trạng nước nghèo và kém phát triển, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá…
  Các cháu hãy cố gắng lao động học tập, chăm lo rèn luyện tư cách, đạo đức và sức khoẻ vươn lên chiếm lĩnh đỉnh cao văn hoá- khoa học, tiếp thu tinh hoa văn hoá của loài người, kế thừa và phát huy truyền thống văn hoá dân tộc có lòng yêu nước nồng nàn, có cuộc sống tình nghĩa, thuỷ chung với gia đình, bạn bè, lòng biết ơn các thế hệ cha anh, có tình thương bao la với những người có số phận rủi ro… lấy việc đem lại hạnh phúc cho nhân dân, cho moị người làm niềm vui lớn, là hạnh phúc lớn cho đời mình…”
  ĐẶT VẤN ĐỀ:
  Đó là trách nhiệm vẻ vang và cũng là thời cơ rất to lớn của các cháu, trước hết là các thế hệ tri thức trẻ đua tài cống hiến cho sự nghiệp phát triển thịnh vượng và bền vững của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân… Ý nghĩa cuộc sống của mỗi người không chỉ bó hẹp trong đời sống riêng tư mà phải vươn lên, gắn mình với xã hội, quan tâm tới mọi người, tới Tổ quốc, nhân dân. Do đó mục tiêu phấn đấu, ý nghĩa cuộc sống của lớp trẻ ngày nay là phải phấn đấu trở thành lực lượng sung kích, góp phần to lớn vào mục tiêu phấn đấu của toàn dân tộc…
  Cũng như các thế hệ cha anh, để có thể đảm đương trách nhiệm to lớn với lịch sử, mỗi người phải vươn lên tự rèn luyện. Thế hệ các cháu là lực lượng nòng cốt khơi dậy hào khí Việt Nam và lòng tự hào dân tộc, quyết tâm xoá tình trạng nước nghèo và kém phát triển, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá…
  Các cháu hãy cố gắng lao động học tập, chăm lo rèn luyện tư cách, đạo đức và sức khoẻ vươn lên chiếm lĩnh đỉnh cao văn hoá- khoa học, tiếp thu tinh hoa văn hoá của loài người, kế thừa và phát huy truyền thống văn hoá dân tộc có lòng yêu nước nồng nàn, có cuộc sống tình nghĩa, thuỷ chung với gia đình, bạn bè, lòng biết ơn các thế hệ cha anh, có tình thương bao la với những người có số phận rủi ro… lấy việc đem lại hạnh phúc cho nhân dân, cho moị người làm niềm vui lớn, là hạnh phúc lớn cho đời mình…”
  1/ Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước:
  + Thanh niên phải góp phần thực hiện thắng lợi CNH- HĐH đất nước.
  + Phấn đấu trở thành lực lượng xung kích , góp phần to lớn vào mục tiêu phấn đấu của dân tộc.
  + Là lực lượng nòng cốt khơi dậy hào khí Việt Nam và lòng tự hào dân tộc, quyết tâm xoá bỏ tình trạng đất nước nghèo và kém phát triển.
  TRÁCH NHIỆM CỦA THANH NIÊN TRONG SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC
  Theo em, tại sao bác Tổng bí thư lại cho rằng, thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước là "trách nhiệm vẻ vang và cũng là thời cơ rất to lớn." của thế hệ thanh niên ngày nay?
  + Vì Cuộc đời của mỗi người có ý nghĩa là phải tự biết vươn lên, gắn với xã hội, quan tâm đến mọi người, nhân dân và Tổ quốc.
  + Thế hệ trẻ phải biết chớp lấy thời cơ này mà phấn đấu vươn lên, cống hiến tuổi trẻ cho đất nước.
  TRÁCH NHIỆM CỦA THANH NIÊN TRONG SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC
  CU H?I TH?O LU?N:
  TRẢ LỜI :
  1/ Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước:
  Là quá trình chuyển từ nền văn minh nông nghiệp sang nền văn minh hậu công nghiệp, xây dựng phát triển nền kinh tế tri thức. .
  * Ra sức học tập văn hoá, khoa học kĩ thuật, tu dưỡng đạo đức, tư tưởng chính trị, có lối sống lành mạnh, rèn luyện các kĩ năng, phát triển các năng lực, có ý thức rèn luyện sức khoẻ.
  TRÁCH NHIỆM CỦA THANH NIÊN TRONG SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC
  1/ Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước:
  + Giảm tình trạng đói nghèo ở địa phương.
  + Tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho đoàn viên.
  + Đưa tập thể đoàn tiên tiến.
  * Tích cöïc tham gia vaøo caùc hoaït ñoäng chính trò – xaõ hoäi, lao ñoäng saûn xuaát.
  TRÁCH NHIỆM CỦA THANH NIÊN TRONG SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC (ti?t 1)

  1/ Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước:
  * Ra sức học tập văn hoá, khoa học kĩ thuật, tu dưỡng đạo đức, tư tưởng chính trị, có lối sống lành mạnh, rèn luyện các kĩ năng, phát triển các năng lực, có ý thức rèn luyện sức khoẻ.
  ẢNH VÀ TƯ LIỆU
  TRÁCH NHIỆM CỦA THANH NIÊN TRONG SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC (ti?t 1)

  Một ti nang tr? trong linh v?c cơng ngh? thơng tin - L?c Tr?ng Hi?u sinh ra v l?n ln t?i Cao B?ng, noi qu huong cch m?ng, cĩ hang Pc Bĩ, su?i L-nin, d?a di?m m sau 30 nam, Bc H? bơn ba tìm du?ng c?u nu?c d d?t nh?ng bu?c chn d?u tin v? d?t m?.
  Nguyễn Văn Tâm - Gương mặt trẻ tiêu biểu Việt Nam 2005. Là sinh vin trường đại học Khoa học tự nhiên - HĐ quốc gia Tp. Hồ Chí Minh.
  Đây là hình ảnh của ai ?
  TRÁCH NHIỆM CỦA THANH NIÊN TRONG SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC (ti?t 1)

  ĐẶNG THUỲ TRÂM
  LỤC TRỌNG HIẾU
  NGUYỄN VĂN TÂM
  TRÁCH NHIỆM CỦA THANH NIÊN TRONG SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC (ti?t 1)

  *Xây dựng đất nước ta thành một nước công nghiệp hiện đại, có cơ cấu kinh tế hợp lí, quan hệ sản xuất tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần cao, quốc phòng và an ninh vững chắc.
  Sự nhiệt tình năng nổ của bản thân; cống hiến trí tuệ và tài năng của mình cho đất nước.
  1/ Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước:
  * Ra sức học tập văn hoá, khoa học kĩ thuật, tu dưỡng đạo đức, tư tưởng chính trị, có lối sống lành mạnh, rèn luyện các kĩ năng, phát triển các năng lực, có ý thức rèn luyện sức khoẻ.
  TRÁCH NHIỆM CỦA THANH NIÊN TRONG SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC

  - Thanh niên đua xe máy, nghiện hút ma túy, ăn chơi đua đòi, thiếu bản lĩnh nên dễ bị kẻ xấu kích động để làm những việc sai trái như tuyên truyền những thông tin xấu để chống phá nhà nước, phản bội lại Tổ quốc.
  * Thanh niên phải là lực lượng nòng cốt vì họ là những người được đào tạo và giáo dục toàn diện.
  1/ Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước:
  * Ra sức học tập văn hoá, khoa học kĩ thuật, tu dưỡng đạo đức, tư tưởng chính trị, có lối sống lành mạnh, rèn luyện các kĩ năng, phát triển các năng lực, có ý thức rèn luyện sức khoẻ.
  *Xây dựng đất nước ta thành một nước công nghiệp hiện đại, có cơ cấu kinh tế hợp lí, quan hệ sản xuất tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần cao, quốc phòng và an ninh vững chắc.
  BÀI TẬP:
  HÃY CHỌN Ý KIẾN ĐÚNG NHẤT TRONG CÁC Ý KIẾN SAU:
  A/ Cĩ trình d? h?c v?n nh?t d?nh, hi?u bi?t ki thu?t hi?n d?i.
  B/ Có thái độ lao động tự giác, có tính kỉ luật trong lao động, tính thích ứng, năng động, sáng tạotrong công việc.
  C/ Có năng lực hoạt động trên nhiều lĩnh vực.
  D/ Cả ba ý kiến trên
  ĐÁP ÁN: D
  TRÁCH NHIỆM CỦA THANH NIÊN TRONG SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC (ti?t 1)

  TRÁCH NHIỆM CỦA THANH NIÊN TRONG SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC

  Vì để thực hiện Được mục tiêu CNH-HĐH đất nước đòi hỏi thanh niên phải có trình độ học vấn, có năng lực, có thái độ lao động tự giác, có tính kỉ luật trong lao động, tính thích ứng, năng động, sáng tạo trong công việc.
  1/ Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước:
  * Ra sức học tập văn hoá, khoa học kĩ thuật, tu dưỡng đạo đức, tư tưởng chính trị, có lối sống lành mạnh, rèn luyện các kĩ năng, phát triển các năng lực, có ý thức rèn luyện sức khoẻ.
  *Xây dựng đất nước ta thành một nước công nghiệp hiện đại, có cơ cấu kinh tế hợp lí, quan hệ sản xuất tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần cao, quốc phòng và an ninh vững chắc.
  TRÁCH NHIỆM CỦA THANH NIÊN TRONG SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC (ti?t 1)

  1/ Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước:
  * Ra sức học tập văn hoá, khoa học kĩ thuật, tu dưỡng đạo đức, tư tưởng chính trị, có lối sống lành mạnh, rèn luyện các kĩ năng, phát triển các năng lực, có ý thức rèn luyện sức khoẻ.
  * Xây dựng đất nước ta thành một nước công nghiệp hiện đại, có cơ cấu kinh tế hợp lí, quan hệ sản xuất tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần cao, quốc phòng và an ninh vững chắc.
  *Tích cực tham gia vào các hoạt động chính trị - xã hội, lao động sản xuất.
  * Thanh niên phải là lực lượng nòng cốt vì họ là những người được đào tạo và giáo dục toàn diện.
  TRÁCH NHIỆM CỦA THANH NIÊN TRONG SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC (ti?t 1)

  *
  Quan sát chùm ảnh tư liệu:
  Qua tiết học ta thấy thực hiện CNH-HĐH là quá trình khó khăn và phức tạp. Nó đòi hỏi sự đóng góp tích cực của thế hệ thanh niên vào việc thực hiện mục tiêu của toàn dân tộc.
  TIẾT HỌC ĐẾN ĐÂY LÀ HẾT CHÀO THÂN ÁI
  CHÚC QUÝ THẦY CÔ SỨC KHỎE
  CÁC EM HỌC TẬP TỐT
   
  Gửi ý kiến

  THCS TAM QUAN BẮC